PolskiEnglish Deutsch

Regulamin organizacyjny

 


Załącznik
do Zarządzenia
Dyrektora MSiT
nr DR-03/290/2003
z dn. 18 sierpnia 2003 r.


 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI
W KARPACZU

 

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1

 1. Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu zwane dalej Muzeum działa na podstawie:
  1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 1997 r. Nr 110. poz.721 z późniejszymi zmianami),
  2. ustawy z dnia 21 listopada 1996 o muzeach (Dz.U. z 1997r, poz. 24 z późniejszymi zmianami),
  3. statutu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/59/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2003 r.
 2. Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pod numerem Nr 16 i posiada osobowość prawną.
 3. Siedzibą Muzeum jest miasto Karpacz.


§ 2

Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną oraz zakres zadań komórek organizacyjnych Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu.

 

II. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA MUZEUM


§ 3

 1. Na czele Muzeum stoi Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego we właściwym trybie.
 2. Dyrektor zarządza pracą Muzeum i reprezentuje je na zewnątrz.
  1. Dyrektor jest przełożonym pracowników Muzeum.
  2. W okresie nieobecności dyrektora zastępuje go Główny Księgowy.
 3. Do zakresu działania Dyrektora Muzeum należy w szczególności:
  1. kierowanie pracami Muzeum zgodnie z przepisami prawa,
  2. sporządzanie planów pracy,
  3. opracowywanie sprawozdań z działalności Muzeum,
  4. organizowanie sprawnej działalności Muzeum,
  5. sprawowanie nadzoru nad właściwą gospodarką finansową i majątkową Muzeum,
  6. dbanie o gromadzenie muzealiów,
  7. podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych,
  8. wydawanie regulaminów i zarządzeń,
  9. reprezentowanie Muzeum na zewnątrz.
 4. Do wyłącznego podpisu Dyrektora zastrzeżone są następujące sprawy:
  1. dokumenty w zakresie zmian statutowych i organizacyjnych Muzeum,
  2. porozumienia dotyczące współpracy MSiT z muzeami i organizacjami polskimi i zagranicznymi.


§ 4

 1. Przy MSiT działa Rada Muzeum powołana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
 2. Rada działa na podstawie regulaminu Rady Muzeum uchwalonego przez nią.


§ 5

 1. Oświadczenia woli dotyczące zaciągania zobowiązań składa dyrektor i główny księgowy.
 2. Dyrektor może upoważnić innych pracowników do składania takich oświadczeń.


§ 6

W skład Muzeum wchodzą następujące działy:

 1. Dział Muzealiów, Biblioteka i Archiwum Dokumentów
 2. Dział Finansowo – Księgowy i Administracyjny.


§ 7

Dyrektor może powołać samodzielne stanowiska pracy podległe bezpośrednio jemu lub Głównemu Księgowemu.


§ 8

 1. Dyrektor muzeum jest jednocześnie Kierownikiem Działu Muzealiów, Biblioteki i Archiwum Dokumentów.
 2. Dział Muzealiów, Biblioteka i Archiwum Dokumentów gospodaruje muzealiami, zbiorami bibliotecznymi i dokumentami archiwalnymi. Zadania Działu:
  1. pozyskiwanie i gromadzenie muzealiów, zbiorów bibliotecznych i dokumentów archiwalnych,
  2. naukowe opracowywanie zbiorów, w tym prowadzenie ksiąg i kartotek,
  3. przygotowywanie materiałów do publikacji, związanych ze zbiorami działu,
  4. przechowywanie zbiorów w warunkach zabezpieczających przed zniszczeniem i kradzieżą,
  5. dokonywanie okresowych przeglądów zbiorów pod kątem potrzeb konserwatorskich,
  6. przygotowywanie i udostępnianie zbiorów do wystaw stałych i czasowych oraz w celach komercyjnych,
  7. przeprowadzanie okresowych scontrów zbiorów,
  8. działalność edukacyjna na bazie zgromadzonych eksponatów.


§ 9

 1. Główny Księgowy pełni równocześnie funkcję Kierownika Działu Finansowo-Księgowego i Administracyjnego.
 2. Główny Księgowy prowadzi w ścisłej współpracy z dyrektorem gospodarką finansową Muzeum.
  W szczególności Główny Księgowy:
  1. sporządza kalkulacje wynikowe kosztów wykonanych zadań,
  2. sporządza sprawozdawczość finansową,
  3. wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami,
  4. przestrzega zasad rozliczeń pieniężnych i dba o zapewnienie należytej ochrony środków pieniężnych,
  5. odpowiada za pokrywanie wydatków z właściwych środków,
  6. odpowiada za terminowe ściąganie zobowiązań,
  7. odpowiada za terminowe wypłaty świadczeń na rzecz pracowników,
  8. odpowiada za właściwe prowadzenie księgowości,
  9. opracowuje projekty zarządzeń dot. finansów w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
  10. odpowiada za właściwe i terminowe przekazywanie należności do budżetu państwa oraz ZUS.


§ 10

 1. Dział Finansowo-Księgowy i Administracyjny zajmuje się sprawami rachunkowości i finansów oraz administracyjnymi.
 2. Zadania Działu:
  1. prowadzenie rachunkowości,
  2. opracowywanie projektów planów finansowych, analiza realizacji budżetu i składanie wniosków w tym zakresie,
  3. prowadzenie sprawozdawczości finansowej,
  4. prowadzenie kasy,
  5. prowadzenie ewidencji środków trwałych i elementów wyposażenia Muzeum oraz inwentaryzacja składników majątkowych,
  6. sprawami administracyjnymi bazy lokalowej, zaopatrzenia, ochrony mienia, warunków pracy, obsługi technicznej wystaw oraz kadrowymi.
  7. prowadzenie rejestrów pism, znaczków pocztowych, delegacji, zarządzeń, regulaminów, instrukcji, pieczęci, biletów,
  8. prowadzenie spraw kadrowych,
  9. prowadzenie i zabezpieczanie akt osobowych,
  10. prowadzenie spraw związanych z urlopami,
  11. prowadzenie list obecności, książki wyjść służbowych i prywatnych, sporządzanie grafików dyżurów portierów,
  12. prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem lokalu – siedziby Muzeum,
  13. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem,
  14. zabezpieczanie majątku Muzeum przed kradzieżą i zniszczeniem,
  15. nadzorowanie spraw bhp i p.poż.
  16. zapewnienie obsługi technicznej i transportowej wystaw,
  17. prowadzenie magazynu wydawnictw,
  18. prowadzenie archiwum zakładowego.


§ 11

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.