PolskiEnglish Deutsch

Statut

                                                                                                                        Załącznik

                                                                                    do Uchwały Nr LIV/809/2006

                                                                                    Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

                                                                                    z dnia 28 kwietnia 2006 roku

W uzgodnieniu

Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

 

S T A T U T

MUZEUM Sportu i Turystyki

w Karpaczu

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu, zwane dalej „Muzeum” jest wojewódzką samorządową instytucją kultury, działającą w szczególności na podstawie:

1)     ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 ze zm.),

-           ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. nr 5 poz. 24 ze zm.)

-           ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zm.),

-           niniejszego statutu.

§ 2

1.        Siedzibą Muzeum jest miasto Karpacz.

2.        Muzeum prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 

§ 3

1.      Organizatorem Muzeum jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

2.      Muzeum posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

3.      Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni - Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

 

§ 4

Muzeum używa pieczęci okrągłej z Godłem Państwa w środku i napisem w otoku: „Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu”.

 

Rozdział II

Cel i zakres działania

 

§ 5

Muzeum gromadzi i przechowuje zabytki w zakresie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, a w szczególności trofea, odznaki, nagrody, pamiątki osobiste, znaczki, plakaty, monety, sztandary, stroje i sprzęt sportowy, akcesoria podróżne, dzieła sztuki o tematyce sportowej, fotografie, filmy, książki, czasopisma i archiwalia.

 

Muzeum informuje o treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnia podstawowe wartości historii, nauki i kultury polskiej, kształtuje wrażliwość poznawczą i estetyczną, umożliwia kontakt ze zbiorami.

 

§ 6

Muzeum realizuje cele określone w § 5 przez:

1)     gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych,

2)      inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych,

3)      przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich, w sposób dostępny dla celów naukowych,

4)      zabezpieczanie i konserwację posiadanych muzealiów,

5)      urządzanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych,

6)      organizowanie i prowadzenie badań naukowych,

7)      prowadzenie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów,

8)      prowadzenie działalności wydawniczej.

 

§ 7

Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów. Środki uzyskane z tej działalności mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową.

 

Rozdział III

Organizacja i zarządzanie

§ 8

1.      Muzeum zarządza Dyrektor.

2.      Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.      W Muzeum utworzone jest stanowisko Zastępcy Dyrektora.

4.      Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego na wniosek Dyrektora.

 

§ 9

1.      Dyrektor organizuje pracę Muzeum, jednoosobowo odpowiada za całokształt jej działalności oraz reprezentuje ją na zewnątrz. W szczególności odpowiada za właściwy dobór kadr i osób współpracujących oraz właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Muzeum.

2.      Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1)prowadzenie działalności zgodnie ze statutem,

2)tworzenie warunków do realizacji celów i podejmowania działań określonych w § 5 i 6 statutu oraz regulaminie organizacyjnym,

3)zatwierdzanie planu działalności Muzeum.

 

§ 10

Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

 

§ 11

1.        Przy Muzeum działa Rada Muzeum w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach, której członków powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

2.        Rada Muzeum składa się z 12 osób.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

§ 12

1.      Muzeum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz na podstawie planu działalności Muzeum, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.

2.      Muzeum działa we własnym imieniu na własny rachunek i ryzyko, dysponując przydzieloną i nabytą częścią mienia, prowadząc gospodarkę finansową na podstawie planów działalności zatwierdzonych przez Dyrektora, z zachowaniem zasady pokrywania kosztów bieżącej działalności i zobowiązań dotacją organizatora i innymi przychodami.

3.      Przychodami Muzeum są:

1)wpływy z prowadzonej działalności,

2)dotacje budżetowe,

3)darowizny i zapisy osób fizycznych i osób prawnych,

4)środki otrzymywane z innych źródeł.

4.      Muzeum prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości.

 

§ 13

Muzeum może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i fizyczne fundusz z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych pracownikom oraz inne fundusze. Zasady gospodarowania tymi funduszami określa regulamin nadany przez Dyrektora.

§ 14

Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. Dyrektora i Głównego Księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 15

1.      Połączenie, podział lub likwidacja Muzeum może nastąpić na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2.      Statut Muzeum nadawany jest Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3.      Zmiany statutu dokonywane są w tym samym trybie.