Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Home
 
Statut
 
Rada Muzealna
 
Dla mediów
 
Historia
 
Kontakt
 
Regulamin zwiedzania
 
Wystawa stała
 
Wystawy czasowe
 
Przewodniki
 
Korkontoi
 
Albumy
 
Książki
 
Katalogi wystaw
 
Plakaty
 
Inne wydawnictwa
 
W sprzedaży
ZbioryEdukacjaAktualności

Klauzula Informacyjna Art. 13 RODO W Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych zgodna z art. 13 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO)

RODO stawia sobie dwa główne cele:

 • realizację podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych osób fizycznych,
 • uregulowanie zasad i umożliwienie swobodnego przepływu danych osobowych w UE w taki sposób, by ochrona praw jednostki nie stała temu na przeszkodzie
 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest Muzeum Sportu i Turystyki w Karpacz, 58-540 Karpacz, ul. M. Kopernika 2
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu pisemnie na adres: poczty elektronicznej: muzeumsportu@dolnyslask.pl siedziby administratora;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • realizacji zadań statutowych Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu,
  • promocyjnych,
  • edukacyjnych,
  • związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Pani/Pan jest stroną;
  • związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • związanych z ochroną Pani/Pana interesów,
  • związanych z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym,
  • subskrypcji Newslettera Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu ,
  • zapewnienia bezpieczeństwa (monitoring wizyjny).
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  • podmioty uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
  • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
  • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych,
  • podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,
  • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową. 
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  • niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa,
  • w przypadku organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, warsztatach i zajęciach edukacyjnych, w których Pani/Pan może wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród,
  • w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Muzeum Sportu i TurystYki zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne, Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych zgodnie z art. 15 rozporządzenia, oraz prawo ich sprostowania zgodnie z art. 16 rozporządzenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 rozporządzenia, prawo wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 rozporządzenia,
 8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Podgląd On-line

Muzeum czynne

Cennik

Lokalizacja

© 2020-2024 Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu