Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Home
 
Statut
 
Rada Muzealna
 
Dla mediów
 
Historia
 
Kontakt
 
Regulamin zwiedzania
 
Wystawa stała
 
Wystawy czasowe
 
Przewodniki
 
Korkontoi
 
Albumy
 
Książki
 
Katalogi wystaw
 
Plakaty
 
Inne wydawnictwa
 
W sprzedaży
ZbioryEdukacjaAktualności

Prawo: Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

 1. Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej udostępnionej przez Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu, ul. M. Kopernika 2, 58-540 Karpacz
 2. Informacje sektora publicznego, które są w posiadaniu Muzeum udostępniane są do ponownego wykorzystania:
  • poprzez opublikowanie w BIP,
  • poprzez udostępnienie na stronie www: https://muzeumsportu.org
  • poprzez media społecznościowe: Facebook https://www.facebook.com/muzeum.karpacz
  • na podstawie wniosku o udostępnienie lub/i przekazanie w celu ponownego wykorzystanie informacji sektora publicznego.
 3. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, w formie papierowej albo elektronicznej (na adres muzeumsportu@dolnyslask.pl), wnosi się w przypadkach określonych w pkt 2 ppkt 2-4
 4. Wniosek skierowany do Muzeum winien zawierać w szczególności:
  • informacje o wnioskodawcy obejmujące imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
  • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
  • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacja sektora publicznego będzie ponownie wykorzystywana, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub/i usług,
  • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku sieci elektronicznej także wskazanie formatu danych,
  • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do sytemu teleinformatycznego Muzeum.
 5. Muzeum nie jest obowiązane do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
 6. Po rozpatrzeniu wniosku Muzeum:
  • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania bez określenia warunków ponownego wykorzystania,
  • informuje o braku warunków ponownego wykorzystania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę,
  • składa ofertę zawierają warunki ponownego wykorzystania lub informację o wysokości opłat za udostępnienie lub przekazanie informacji,
  • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.
 7. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w pkt 6 ppkt3 może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo w tym terminie zawiadomić Muzeum o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty jest równoznaczny w wycofaniem wniosku.
 8. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, decyzji o warunkach ponownego wykorzystania lub wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzje te podlegają zaskarżeniu do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
 9. Opłaty za ponowne wykorzystanie informacji sektora nie mogą być wyższe niż maksymalne stawki określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydanym na podstawie upoważnienia ustawowego z art.18 ust.3 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

Dziennik zmian dokumentu

Podmiot publikujący: MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W KARPACZU
Osoba odpowiedzialna: Zbigniew Kulik
Osoba publikująca: Zbigniew Kulik
Data wytworzenia: 2016-08-22
Data publikacji: 2016-08-24
Data aktualizacji: 2016-08-24

Podgląd On-line

Muzeum czynne

Cennik

Lokalizacja

© 2020-2024 Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu