Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Home
 
Statut
 
Rada Muzealna
 
Dla mediów
 
Historia
 
Kontakt
 
Regulamin zwiedzania
 
Wystawa stała
 
Wystawy czasowe
 
Przewodniki
 
Korkontoi
 
Albumy
 
Książki
 
Katalogi wystaw
 
Plakaty
 
Inne wydawnictwa
 
W sprzedaży
ZbioryEdukacjaAktualności

Regulamin zwiedzania

1. Informacje ogólne

1.1.Muzeum jest czynne codziennie za wyjątkiem poniedziałków w godz. 9:00 – 17:00, oraz ustawowych wolnych świąt państwowych.

1.2.Pierwsze wejście do muzeum jest o godz. 9:00,

1.3. Ostatnie wejście do muzeum jest możliwe najpóźniej o godz. 16:45, pod warunkiem opuszczenia budynku muzeum najpóźniej o godz. 17:00, o czym należy poinformować potencjalnych zwiedzających.

1.4. Dyrektor muzeum osobną decyzją ustala ustawowy dzień bezpłatnego wstępu do muzeum.

2. „Każdy zwiedzający z chwilą zakupu biletu, nie później jednak niż z chwilą wstępu na ekspozycję muzeum wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania”.
3. Organizacja zwiedzania w muzeum – kierunek zwiedzania

3.1. Zwiedzanie muzeum rozpoczyna się po zakupie biletu wstępu w kasie muzeum przy wejściu głównym.

3.2. Zwiedzający wchodzi na salę zlokalizowaną po lewej stronie, a następnie przechodząc przez korytarz przechodzi do następnej sali wystawienniczej.

3.3. Po ponownym wejściu na korytarz wchodzi uważnie schodami na I piętro, kierując się prawą stroną, aby umożliwić ewentualnym osobom schodzącym możliwość poruszania się w dół.

3.4. W pierwszej kolejności na I piętrze zwiedza część ekspozycji zlokalizowaną na korytarzu. A następnie przechodzi do sali zlokalizowanej po stronie lewej. Po jej obejrzeniu przechodzi ponownie przez korytarz do sali zlokalizowanej po stronie prawej – Sali wystaw czasowych.

3.5. W ostatniej kolejności zwiedzający schodzi schodami w dół – na parter, kierując się prawą stroną, korzystając z drewnianej barierki ochronnej, zachowując szczególne bezpieczeństwo, aby nie narazić się na upadek ze schodów.

4. Postanowienia porządkowe

4.1. Muzeum może jednorazowo zwiedzać grupa licząca maksymalnie 40 osób, kierownik grupy – koordynator odpowiedzialny jest za ich podział w przypadku większej ilości osób.

4.2. Na I piętrze może przebywać maksymalnie 20 osób, po 10 osób na każdej sali. Jeżeli ilość zwiedzających przekracza ustalone wielkości, to należy ją podzielić na mniejsze, ze względu na obowiązujące przepisy przeciw pożarowe.

4.3. Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży zwiedzają muzeum pod nadzorem opiekunów (nauczycieli i rodziców), którzy odpowiadają za bezpieczeństwo i porządek, stosując się do ogólnie obowiązujących przepisów porządkowych w muzeum.

4.4.1. Zwiedzający nie dotykają eksponatów muzealnych i stosują się do uwag pracowników muzeum. Przed wejściem na sale ekspozycyjne należy wyciszyć sygnał telefoniczny. Zabrania się prowadzenia głośnych rozmów telefonicznych na salach ekspozycyjnych.

4.4.2. Wprowadzanie do Muzeum zwierząt, oprócz psów przewodników osób niepełnosprawnych jest niedozwolone.

4.4.3. W przypadku naruszenia wyżej opisanych zakazów obsługa muzeum jest uprawniona do działań, a w szczególności ma prawo zwrócić uwagę do podjęcia odpowiednich niewłaściwie zachowującym się osobom, upomnieć, a w przypadku niepodporządkowania się tym zasadom, wyprosić z terenu muzeum, a w razie odmowy wezwać policję w celu podjęcia interwencji.

4.5. W muzeum zainstalowany jest monitoring wizyjny, o czym informuje umieszczona informacja (tablica info) w oknie budynku przed wejściem głównym oraz w kasie muzeum.

4.5.1. Monitoring czynny jest przez całą dobę.

4.5.2. Zabrania się jego wyłączania.

4.6. Zwiedzającym nie wolno wnosić alkoholu oraz przedmiotów i urządzeń, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub porządkowi organizacyjnemu muzeum.

4.7. Osoby niepełnosprawne – na wózkach inwalidzkich – mogą zwiedzać ekspozycję muzealną tylko na parterze. W szczególnych przypadkach mogą one być fizycznie wnoszone na I piętro przez osoby towarzyszące, jeżeli podejmą się oni tego tylko na własne ryzyko. Informację tą należy przekazać kasjerowi, który otworzy awaryjne drzwi wejściowe, przez które można wjechać do muzeum od strony zaplecza budynku głównego – wjazdu samochodowego.

4.8. W uzasadnionych przypadkach można skorzystać bezpłatnie z możliwości pozostawienia odzieży, nakrycia głowy, parasolek itp.

4.9.1. Tworzenie i utrwalanie utworów fotograficznych i audiowizualnych, których przedmiotem jest muzeum i jego zbiory, w zakresie własnego użytku osobistego jest bezpłatne i nie wymaga pozwolenia dyrektora.

4.9.2. Utworzenie i utrwalenie utworu fotograficznego i audiowizualnego, którego przedmiotem jest muzeum i jego zbiory, nie jest równoznaczne z uzyskaniem licencji do publikacji takiego utworu albo innego jego wykorzystania w celach upubliczniania lub komercyjnych. Utwory te nie mogą być rozpowszechnianie lub publikowane, w tym m.in. w celach komercyjnych lub promocyjnych, bez odpowiedniej zgody dyrekcji muzeum.

4.10. Muzeum można zwiedzać z przewodnikiem audio, wypożyczanym za ustaloną odpłatnością. Oprowadza on po ekspozycji muzealnej według ustalonej numeracji.

5. Bilety wstępu

5.1. W muzeum obowiązują bilety wstępu.

5.2. Rodzaje (bilet normalny, bilet ulgowy, bilet na kartę dużej rodzinny itp.) i ceny biletów wstępu ustala dyrektor muzeum osobną decyzją.

5.3. Dyrektor muzeum może osobną, wydaną decyzją ustalić cenę biletu wstępu na zorganizowaną wystawę czasową na czas jej trwania, obowiązującą w ustawowe dni wolnego wstępu do muzeum.

5.3. Zapłata za bilety wstępu następuje w złotych polskich – gotówką.

5.4. Jest możliwość otrzymania faktury za zakupione bilety wstępu.

5.5. Grupy zorganizowane mogą zwiedzać muzeum na podstawie oficjalnego zamówienia- zlecenia danej instytucji, podpisanego przed kierownika i głównego księgowego z podaniem nr identyfikacji podatkowej – nr VAT, potwierdzonego przez kierownictwo muzeum.

5.6. Grupy zorganizowane mogą po dokonanej rezerwacji zrezygnować ze zwiedzania bez ponoszenia konsekwencji finansowych.

5.1 Ulga w opłacie za wstęp do muzeum przysługuje:

A. uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

B. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

C. nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

D. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

E. kombatantom.

F. posiadaczom Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO26

5.2. Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów przysługuje:

A. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;

B. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

C. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

D. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);

E. dzieciom do lat 6.

F. Radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i urzędującym członkom Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

G. Wstęp wolny przysługuje przewodnikowi grupy zwiedzających liczącej przynajmniej 10 osób

5.3. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są:

A. legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;

B. legitymacje emeryta-rencisty;

C. legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;

D. legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w pkt. 1 lit. C i pkt. 2 lit. B;

E. legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w pkt. 1 lit. D i pkt. 2 lit. A;

F. zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;

G. legitymacje Membership Card ICOM, Membership Card ICOMOS;

H. Karta Polaka;

I. dokumenty potwierdzające wiek;

J. inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w pkt. 1 lit. A-C, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

K. Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów okazuje upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość. Przez pracowników upoważnionych przyjmuje się osoby dokonujące sprzedaży biletu wstępu do muzeum.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.muzeumsportu.org lub telefonicznie 75 76 19 652.

6.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podgląd On-line

Muzeum czynne

Cennik

Lokalizacja

© 2020-2021 Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu